Regulamin Programu Partnerskiego Cheers Affiliates

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Program Partnerski Cheers Affiliates został utworzony i jest prowadzony przez EWMAR-NESS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w celu promocji produktów należących do oferty sklepu Cheers.com.pl za pomocą Materiałów marketingowych, umieszczanych na Stronach WWW Partnerów.

2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Cheers Affiliates polega na promowaniu Produktów Cheers na Stronach WWW Partnera. Cheers Affiliates z tytułu promowania produktów Cheers uiszczać będzie na rzecz uczestników Programu Partnerskiego Cheers Affiliates (Partnerów) wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

3. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

„Program Partnerski Cheers Affiliates” – oznacza program świadczenia usług polegających na promowaniu produktów Cheers przez Partnera na rzecz Cheers, którego założenia zostały opisane w Regulaminie.

„Cheers”– oznacza Cheers.com.pl, prowadzony przez EWMAR-NESS Sp. z o.o.. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gen. Józefa Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział pod numerem KRS 0000177103, o nr NIP: 644-051-42-03, REGON: 003601450, kapitał zakładowy: 4 500 000 złotych, zwany dalej Organizatorem.

„Program Partnerski” – system mający na celu promocję produktów Organizatora, udostępniający odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań Partnera, stanowiący własność Organizatora, przygotowany i udostępniany Partnerowi przez Organizatora.

„Panel Programu Partnerskiego” – nazywany również „Strefą Partnera” to system stron internetowych, przygotowanych przez Organizatora i dostępny na domenach zarządzanych przez Organizatora, który pozwala Partnerowi zarządzać i korzystać z narzędzi dostępnych w Programie Partnerskim oraz udostępnia Materiały Marketingowe. Panel Programu Partnerskiego dostępny jest pod adresem https://cheers.com.pl/strefa-partnera/

„Materiały marketingowe” – materiały udostępnione w Panelu Programu Partnerskiego przez Organizatora o charakterze informacyjnym, reklamowym itp.

„Użytkownik” – podmiot, który dowiedział się o produktach Organizatora od Partnera i zawarł umowę sprzedaży Produktu.

„Akcja Użytkownika” – zestaw czynności wykonanych przez Użytkownika prowadzących do zakupu produktu.

„Prowizja” – należy przez to rozumieć kwotę naliczaną Partnerowi przez Organizatora za pojedynczą Akcję Użytkownika.

„Wynagrodzenie” – należy przez to rozumieć sumę Prowizji przyznaną Partnerowi przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.

„Partner” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która przystąpiła do Programu Partnerskiego Cheers Affiliates na zasadach określonych Regulaminem.

„Umowa” – należy przez to rozumieć stosunek prawny jaki powstaje między Organizatorem a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

„Strona WWW” – należy przez to rozumieć stronę internetową Partnera, na której mają zostać wstawione lub zostały wstawione Materiały marketingowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Stroną WWW nie jest strona internetowa pozostająca pod kontrolą innej osoby, a także profil Partnera w serwisach społecznościowych typu Facebook.com.

„Regulamin” – niniejszy „Regulamin Programu Partnerskiego Cheers Affiliates”.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM CHEERS AFFILIATES

1. 1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego Cheers Affiliates (Partnerem) może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz każda osoba prawna, która ma prawa do Strony WWW przez cały okres trwania umowy. Uczestnik przystępuje do Programu Partnerskiego Cheers Affiliates poprzez zarejestrowanie się i założenie konta na stronie http://cheersaffiliates.com/ oraz zaakceptowanie Regulaminu. Partner oraz zgłoszone Strony WWW mogą podlegać weryfikacji przez Organizatora przy zawarciu Umowy oraz w czasie jej trwania. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony WWW z wymaganiami Regulaminu, weryfikację konta w Programie Partnerskim Cheers Partners oraz zgodność działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa.

2. Na czas trwania Umowy udostępniany jest Partnerowi Panel Programu Partnerskiego, dostępny po zalogowaniu na koncie. W ramach Panelu Programu Partnerskiego, Partner może wstawiać bądź usuwać kody Materiałów marketingowych, przeglądać statystyki, oraz zarządzać wypłatami. Dostęp do Panelu Programu Partnerskiego nie jest możliwy po wygaśnięciu Umowy.

ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego Cheers Affiliates skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia Umowy udostępnienia powierzchni na Stronach WWW.

2. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na Stronie WWW Partnera, na której zamieszczone zostaną Materiały marketingowe. W celu jej zawarcia każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim winien:

a) zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego Cheers Affiliates;
b) dokonać akceptacji Regulaminu Programu Partnerskiego Cheers Affiliates poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Regulamin Programu Partnerskiego Cheers Affiliates”;
c) dokonać rejestracji w Programie Partnerskim Cheers Affiliates dostępnym na stronie cheersaffiliates.com.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy Partner dokonał rejestracji w Programie Partnerskim Cheers Affiliates, a Organizator dokonał akceptacji złożonego wniosku.

4. Strona WWW Partnera musi:

a) być umieszczona i utrzymywania na ogólnie dostępnym serwerze i utworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https;
b) zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi odpowiedzialność za zawartość Strony WWW;

METODY PROMOCJI

Uczestnicy Programu otrzymają od Organizatora zestaw Materiałów marketingowych (kody rabatowe, linki trackujące, bannery inne narzędzia promujące Organizatora). W kodzie otrzymanych Materiałów marketingowych znajduje się unikalny kod Partnera, który identyfikuje klientów poleconych przez Partnera.

Za użytkowników poleconych przez Partnera uważa się użytkowników, którzy w ciągu 31 dni po kliknięciu w Materiały marketingowe (link lub banner Partnera) dokonali zakupu w sklepie Cheers.

NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

1. Partner zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) umieszczenia na Stronie WWW treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności:
I) treści pornograficznych,
II) treści naruszających dobra osobiste innych osób,
III) treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
IV) treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

b) wykorzystywania Strony WWW w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
I) nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub linków do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawnoautorską,
II) udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy a także hiperłącza do nich,
III) zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,
IV) wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej towarów i usług lub w inny sposób;

c) rozsyłania masowej informacji o Stronie WWW lub przekierowania zawartego w hiperłączu do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.).

d) wykorzystywania przekierowań użytkowników Internetu z reklam uruchomionych w programie Google AdWords,

e) udostępniania w Programie Partnerskim Cheers Affiliates Strony WWW, której powierzchnia jest już udostępniana w Programie Partnerskim Cheers Affiliates przez innego Partnera,

f) naruszenia zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),

2. Linki tekstowe umieszczane na stronach Partnerów powinny posiadać parametr „nofollow”.

WYNAGRODZENIE

1. Za określone Akcje Użytkownika zgodne z postanowieniami Regulaminu, Partner będzie otrzymywał wynagrodzenie ustalane według zasad przyznawania Prowizji, o których mowa w punktach poniższych.

2. W przypadku, gdy kliknięcie przez użytkownika Internetu w Materiały marketingowe Partnera spowoduje przeniesienie go do stron Serwisu Cheers, nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. Użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie.

3. Czas ważności pliku cookie wynosi 31 dni i może ulegać zmianie. O przedmiotowych zmianach każdorazowo Partner zostanie poinformowany za pośrednictwem korespondencji email.

4. Partnerowi naliczana jest Prowizja od wartości zamówienia Użytkownika w sklepie internetowym Cheers.com.pl wynikającego z działań Partnera w obrębie serwisu Cheers posiadającego ważny plik cookie.

5. Prowizja odnotowywana jest na koncie Partnera wówczas, gdy transakcja Użytkownika zostanie sfinalizowana i dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży i zwrotu produktu, Organizator uprawniony jest do potrącenia naliczonej Prowizji. Wysokość Prowizji oblicza się według odpowiedniego procentu wartości zakupów poleconych Użytkownikowi. Wysokość Prowizji jest widoczna dla Partnera w Panelu Programu Partnerskiego i wyrażana jest jako kwota brutto.

6. W przypadku, gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota, Cheers zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej.

7. Kwota Wynagrodzenia jest weryfikowana pod kątem przestrzegania warunków Umowy oraz Regulaminu.

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Partner może dokonać każdorazowo wypłat Wynagrodzenia zgromadzonego w ramach Programu Partnerskiego Cheers Affiliates po uzyskaniu salda na koncie w wysokości minimum 100 zł.

2. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany w Panelu Programu Partnerskiego lub na wskazane konto PayPal
– po zgłoszeniu chęci wypłaty drogą korespondencji email, z uwzględnieniem ust 3. Dane do wypłat muszą być kompletne i powinny zawierać: dla wypłat realizowanych poprzez przelew na rachunek bankowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy, numer NIP (a w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej – PESEL oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN – 26 cyfr). Dla wypłat realizowanych na rachunek PayPal – adres email zarejestrowany w PayPal. Dane do wypłat są zapisywane w bazie Programu Partnerskiego Cheers Affiliates i mogą być edytowane przez Partnera w dowolnym momencie trwania Umowy.

3. W przypadku osób fizycznych wypłata wynagrodzenia może zostać zrealizowana w formie przelewu na rachunek bankowy lub w formie rabatu na zakup produktów z oferty Cheers. Wysokość rabatu jest równa wysokości prowizji uzyskanej przez Partnera.

4. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w przypadku osób fizycznych – dyspozycji wypłaty zgłoszonej drogą korespondencji elektronicznej.

5. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury lub dyspozycji wypłaty dla osób fizycznych. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Cheers. Fakturę należy doręczyć.

6. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT – czynnych).

7. Podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą zobowiązane są dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej. W przypadku braku certyfikatów, płatności dla takich Partnerów będą pomniejszane o kwotę podatku pobraną przez Cheers zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku stwierdzenia, że naliczenie i wypłata Partnerowi wynagrodzenia nastąpiła wskutek naruszenia przez Partnera Regulaminu, wprowadzenia Organizatora w błąd, zatajenia przez Partnera informacji, które mogły mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia lub na skutek dokonania czynu zabronionego bądź podjęcia działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z Regulaminu, takie wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone, a w przypadku gdy takie wynagrodzenie na dzień powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa powyżej zostało już przez Organizatora wypłacone, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot. Partner zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu Wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

9. Partner w każdej chwili obowiązywania Umowy może kontrolować stan Prowizji skumulowanych na swoim koncie w Programie Partnerskim Cheers Affiliates, w Panelu Programu Partnerskiego.

10. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator udostępnia Partnerom Materiały marketingowe w celu publikacji Materiałów marketingowych na Stronach WWW Partnera.

2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy i Regulaminu. Cheers przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera. Cheers uprawnione jest do zablokowania konta Partnera w związku z naruszeniem postanowień Umowy lub Regulaminu, co wiąże się z wstrzymaniem naliczania Prowizji w czasie, gdy konto Partnera zostanie zablokowane.

3. Organizator jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. w dniu wysłania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej Partnera w przypadku naruszenia przez Partnera lub osoby działające na jego zlecenie obowiązujących przepisów prawa (w tym Regulaminu), podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek problemy techniczne,
b) jakiekolwiek nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego Cheers Affiliates,
c) utracone korzyści przez Partnera oraz szkody doznane bezpośrednio lub pośrednio przez Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim Cheers Affiliates,
d) szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które Organizator nie odpowiada,
e) wadliwe działanie niezależnych od Organizatora urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych),
f) działanie siły wyższej lub innych czynników od Organizatora niezależnych.

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Partner zobowiązany jest do zamieszczenia na Stronach WWW Partnera Materiałów marketingowych udostępnianych przez Organizatora. Partner na podstawie Umowy uprawniony jest do technicznego pobierania udostępnionych Materiałów marketingowych z Panelu Programu Partnerskiego, w celu ich publikacji na Stronie WWW Partnera na warunkach określonych w Umowie. Organizator akceptuje sposób zamieszczenia Materiałów marketingowych, z zastrzeżeniem uprawnień kontrolnych określonych w Regulaminie.

2. Partner może posiadać tylko jedno Konto w Programie Partnerskim. Wszelkie czynności podejmowane przez Partnera zmierzające do obejścia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. w dniu wysłania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej Partnera. Niedopuszczalne jest zakładanie Kont w Programie Partnerskim, bez zgody Organizatora, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązania przez Organizatora z winy Partnera.

3. Partner może udostępniać w ramach jednego Konta Partnera większą liczbę Stron WWW Partnera.

4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisów internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy, bez pisemnej zgody Organizatora.

5. Zakazane jest używanie znaków towarowych Cheers, w szczególności w nazwie i treści Strony Internetowej Partnera oraz w inny sposób aniżeli określony w Regulaminie, bez pisemnej zgody Organizatora.

Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony WWW Partnera Materiały marketingowe.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Partnera oraz informacji dotyczących zawartej Umowy i sposobu jej realizacji przed zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub nieuprawnioną modyfikacją ze strony osób trzecich.

2. Organizator przetwarza dane osobowe (Partnerów, przedstawicieli Partnerów) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

3. Administratorem danych osobowych Partnerów i przedstawicieli Partnerów (będących osobami fizycznymi) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przekazanych Organizatorowi w związku z wykonywaniem Programu Partnerskiego, jest EWMAR-NESS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gen. Józefa Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział pod numerem KRS 0000177103, o nr NIP: 644-051-42-03, REGON: 003601450.

4. Dane osobowe Partnerów oraz przedstawicieli Partnerów (w tym osób wskazanych Organizatorowi jako osoby do kontaktu) zbierane są przez Organizatora podczas rejestracji do Programu Partnerskiego, a także później, w trakcie wykonywania umowy zawartej z Partnerami.

5. Dane osobowe Partnerów i ich przedstawicieli przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej w ramach Programu Partnerskiego. Obejmuje to także obsługę zapytań i skarg Partnerów lub ich przedstawicieli, dokonywanie rozliczeń z Partnerami, analizę i badanie sposobu wykonywania umów przez Partnerów, a ponadto przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Podanie danych przez Partnerów lub ich przedstawicieli jest niezbędne tylko w zakresie wynikającym z formularza rejestracyjnego do Programu Partnerskiego oraz wskazanym w niniejszym regulaminie i stanowi wymóg umowny. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7. W związku z wykonywaniem umów z Partnerami Organizator nie udostępnia i nie przekazuje Partnerom danych osobowych Użytkowników Cheers.

8. Organizator zapewnia Partnerom i przedstawicielom Partnerów realizację uprawnień wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator zapewnia Partnerom i przedstawicielom Partnerów możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Partnerzy i przedstawiciele Partnerów mają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z obsługą Programu Partnerskiego.

10. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów są przetwarzane przez Organizatora przez okres obowiązywania umowy zawartej z Partnerem i zobowiązań z niej wynikających, a następnie – w ograniczonym zakresie – przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem takiej umowy, lub na podstawie przepisów rachunkowych i podatkowych.

11. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

12. Partner zobowiązany jest zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Organizatora, udostępnianych Partnerowi w celu wykonania umowy w Programie Partnerskim Cheers Affiliates.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim Cheers Partners przy użyciu więcej niż jednej Strony WWW, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie Partnerskim Cheers Partners w zakresie wszystkich zgłoszonych przez Partnera Stron WWW, chyba, że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika co innego. Do wypowiedzenia Umowy w zakresie niektórych tylko Stron WWW Partnera przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym tj. w dniu wysłania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej Partnera.

5. W chwili wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek tytułu, Partner zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Materiały marketingowe ze Stron WWW.

6. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Partner uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie to nie przysługuje w sytuacji, gdy Partner wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Programu Partnerskiego, w szczególności zamieścił Materiały marketingowe na Stronach WWW.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Partner wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219) od Cheers na adres e-mail podany przy rejestracji w Programie Partnerskim Cheers Affiliates.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Organizatorem wygasa.

3. Partner zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi.

4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie Partnerskim Cheers Affiliates.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcie Programu Partnerskiego Cheers Affiliates w całości, bez konieczności podawania przyczyny.

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, rozstrzygane będą przez Strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.